Informace o zpracování osobních údajů spolkem Relitní komora České republiky z.s.

V následujícím textu Vám přinášíme podrobné informace, které jsou důležité pro správné pochopení uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů spolku Realitní komora České republiky z. s., IČO: 26556804, sídlem Svornosti 985/8, Smíchov, 150 00 Praha (dále jen „Realitní komora“).

V dokumentu je vysvětleno:
1. Jaké informace zpracováváme pro marketingové a administrativní účely Skupiny NRH?
2. Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?
3. Pro jaké účely tento souhlas udělujete?
4. Komu souhlas udělujete?
5. Kdo může vaše údaje zpracovávat?
6. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?
7. Jak můžete svůj souhlas odvolat?
8. Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?

 

1. JAKÉ INFORMACE ZPRACOVÁVÁME PRO MARKETINGOVÉ A ADMINISTRATIVNÍ ÚČELY SKUPINY NRH?

Realitní komora zpracovává Vaše osobní údaje nutné pro řádný výkon své činnosti a pro prezentaci jednotlivých členů Realitní komory na webových stránkách Realitní komory.

Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují: jméno a příjmení, rodné číslo (u podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), datum narození, kontaktní údaje, síťový identifikátor (IP adresa), informace o důvěryhodnosti, sociodemografická data, informace o využívání produktů a služeb, informace ze žádostí o produkty a služby, informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné interakce mezi Vámi a námi, bankovní údaje a údaje, které zpracováváme pro splnění naší právní povinnosti nebo za účelem našich oprávněných zájmů. Jde o údaje, které získáváme přímo od Vás, z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě sami zveřejníte), z průzkumů a uživatelských testování nebo od spolupracujících třetích stran.

V následující části Vám přiblížíme, o jaké osobní údaje jde, včetně příkladů:

Základní identifikační údaje
Zejména jméno, příjmení, rodné číslo a datum nebo místo narození (v případě, že vedete svůj vlastní podnik, to může být i IČO a adresa podnikání).

Kontaktní údaje
Zejména poštovní adresa, telefon nebo e­mail. Tyto údaje jsou nezbytné proto, abychom Vás mohli v souvislosti s poskytováním nebo nabídkou produktů a služeb kontaktovat.

Sociodemografická data
Jde o klasické statistické údaje, například věk, místo pobytu, pohlaví, stav (svobodný/á, rozvedený/á…), vzdělání, příjem apod. Tyto údaje nám o sobě sdělujete při otevíraní produktů nebo si je odhadujeme z jiných dat, která o Vás máme.

Bankovní údaje
Jedná se o čísla účtů, které jste nám sdělil. Tyto údaje využívají naši partneři (realitní kanceláře) k rychlejší přípravě smluvní dokumentace a vypořádání vzájemných závazků mezi Vámi a našimi partnery.

Informace o využívání produktů a služeb
Pro lepší cílení našich produktů a služeb využíváme informace o tom, jaké produkty už máte u nás sjednané, kdy jste si je sjednal/a, s jakými podmínkami, zda je pořád využíváte, nebo jste je zrušil/a.

Záznamy z telefonických rozhovorů
Pokud nám zavoláte, nebo pokud zavoláme my Vám, v úvodu hovoru Vás můžeme požádat o dodatečný souhlas s nahráváním hovoru. V jiných případech zase musíme hovory s Vámi nahrávat abychom dokázali doložit, že jsme postupovali přesně podle Vašich pokynů nebo že skutečně došlo k platnému uzavření smlouvy (popř. z jiných důvodů spadajících do kategorie „oprávněné zájmy správce“, viz dále). O tomto nahrávání Vás vždy předem informujeme.

Informace ze sociálních sítí
Při realizaci našich marketingových kampaní a poskytování našich služeb pracujeme například i s Facebookem. Data, která zveřejňujete na svojí hlavní stránce, u nás neskladujeme, ale využíváme je k ověření důvěryhodnosti nebo k lepšímu zacílení našich kampaní prostřednictvím služby od Facebooku, tj. Facebook je pro nás jen kanálem k oslovení s přidanou službou zacílení, tedy zacílení naší reklamy na konkrétní uživatele nebo skupiny uživatelů Facebooku. Podobně to funguje i s jinými sítěmi, například LinkedIn nebo Skype.

Externí zdroje
Občas nám naše vlastní data pro vhodné cílení a ověření důvěryhodnosti nepostačují. Proto využíváme i informace z externích zdrojů. Jedná se zejména o veřejně dostupné rejstříky, například obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů, profesní registry apod., ale i sociální sítě.

Průzkumy a uživatelské testování
Když připravujeme nový produkt nebo chceme znát názor na naše stávající produkty a reklamy nebo chceme zjistit, jaké služby by se líbily, ptáme se přímo našich členů v různých výzkumech. Výstupem z nich jsou průměrné výsledky pro celou skupinu respondentů, nikdy ne na úrovni jednotlivců, ale také se inspirujeme konkrétními výroky respondentů.

Údaje, které o Vás zpracováváme za účelem plnění naší právní povinnosti
Jedná se o údaje, které primárně musíme sbírat, vyhodnocovat a uchovávat po stanovenou dobu, protože jde o plnění naší legislativní povinnosti. Jedná se např. o archivační povinnost podle různých zákonů regulujících oblast naší činnosti. Na základě Vašeho marketingového souhlasu tyto údaje budeme moci zpracovávat i pro marketingové účely.

Údaje, které o Vás zpracováváme za účelem našich oprávněných zájmů
Typicky jsou to údaje sloužící k zajištění bezpečného používání našich produktů a služeb a plnění Vašich práv a povinností jakožto člena Realitní komory. Na základě Vašeho souhlasu tyto údaje budeme moci zpracovávat i pro marketingové účely, zejména pro Vaší prezentaci v seznamu členů Realitní komory na webových stránkách Realitní komory.

2. Z JAKÝCH ZDROJŮ TYTO INFORMACE POCHÁZEJÍ?

Údaje zpracovávané v rámci souhlasu poskytne nejčastěji sám člen či jiný subjekt osobních údajů. Využíváme však i další informace, které získáme o subjektu osobních údajů v rámci naší činnosti, z veřejných zdrojů (například veřejné seznamy a rejstříky, sociální sítě, jiné veřejné informační zdroje) nebo od spolupracujících třetích stran.

3. PRO JAKÉ ÚČELY TENTO SOUHLAS UDĚLUJETE?


Účelem zpracování osobních údajů je především správa databáze údajů o členech Realitní komory a prezentace členů realitní komory na webových stránkách Realitní komory. Ačkoliv správu databáze údajů o členech Realitní komory můžeme provádět i bez souhlasu subjektu údajů, k prezentaci člena Realitní komory na webových stránkách je již souhlas se zpracováním osobních údajů požadován.
Účelem zpracování osobních údajů se dále rozumí nabídka produktů a služeb poskytovaných Realitní komorou a spolupracujícími třetími stranami, a to i prostřednictvím elektronických kanálů, dále marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.
Ke komunikaci s Vámi využíváme široké spektrum kanálů – klasickou poštu, telefon, SMS a e-mail.

4. KOMU SOUHLAS UDĚLUJETE?

Váš souhlas udělujete spolku Realitní komora České republiky z. s., IČO: 26556804, sídlem Svornosti 985/8, Smíchov, 150 00 Praha.

Podle zákonné definice je správcem osobních údajů každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí za jím stanoveným účelem jejich shromažďování, zpracování a uchování.

5. KDO MŮŽE VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVAT?

Regulace ochrany osobních údajů umožňuje, aby správce pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele. Zpracovatel osobních údajů je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření či zmocnění správcem zpracovává osobní údaje.

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty především osobám, které Realitní komoře poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či které jsou jejími obchodními partnery, a dále osobám zpracovávajícím účetní nebo daňovou agendu Realitní komory.

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

6. JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

Souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb Realitní komory nebo po dobu trvání Vašeho členství v Realitní komoře.

Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný souhlas.

Vaše osobní údaje však mohou být zpracovávány i poté, co uplynula výše uvedená doba nebo pominula platnost Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, avšak pouze, je-li pro jejich zpracování dán jiný zákonný důvod a pouze v rozsahu vyžadovaném takovým zákonným důvodem.

Takovým zákonným důvodem je zejména zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti (zejména daňové a účetní povinnosti) a rovněž zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany (zejména například zpracování za účelem obnovení obchodní spolupráce s Vámi v budoucnosti nebo zpracování z důvodu nutnosti zachování evidence bývalých členů Realitní komory).

7. JAK MŮŽETE SVŮJ SOUHLAS ODVOLAT?

Souhlas je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoli odvolat, a to prostřednictvím kontaktů, které jsou k dispozici na webových stránkách Realitní komory, a to včetně emailové komunikace.

Souhlas můžete odvolat rovněž pouze částečně, a to pouze pro marketingové účely.

V případě odvolání souhlasu budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k účelům, k nimž jste dal souhlas, a to ani na základě případně dříve udělených marketingových souhlasů nebo případných specifických marketingových souhlasů. Tyto případné další marketingové souhlasy tedy rovněž budeme považovat za odvolané.

8. JAKÁ MÁTE ZÁKONNÁ PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů. Pokud byste zjistil nebo se domníval, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn požadovat po nás vysvětlení, případně požadovat, abychom odstranili takto vzniklý závadný stav. Máte rovněž právo obrátit se v případě porušení našich povinností na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.

Dále máte právo požadovat přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

 

Kontakty

Svornosti 985/8
150 00 Praha 5 - Smíchov
info@realitnikomora.cz

Najdete nás naNastavení cookies

Chráníme Vaše soukromí

Naše společnost používá soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat funkčnost stránek a zajištují, aby naše stránky fungovaly bezpečně, neustále se zlepšovaly a přizpůsobovaly vaše vyhledávání. Díky nim dokážeme lépe nabídnout obsah, který pro vás může být zajímavý a užitečný. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využíváním všech cookies.
Více informací
ROZUMÍM   ZAMÍTNOUT